ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ    CENÍK OS

Domov pro seniory poskytuje pobytové odlehčovací sociální a zdravotní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby s cílem zajistit především jejich základní životní potřeby. Tyto pobytové Odlehčovací služby jsou poskytovány po časově omezenou dobu, nejdéle však po dobu 3 měsíců, kdy jinak péči a podporu zajišťuje rodina nebo blízká osoba a po přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci).

Kontakt:
Bc. Zuzana Šimková, DiS. 
T: 465 503 403
M: 736 518 028
E: socialni@socialnisluzbyct.cz

Cíle poskytování sociální služby

  • zajistit základní životní potřeby (čistota, strava, oblékání, nezbytná zdravotní péče, orientace, komunikace a mobilita) uživatelů
  • pomocí skupinových i individuálních aktivit udržovat motorické, sociální a psychické schopnosti a dovednosti každého uživatele

Metody práce

  • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů.
  • Neposkytovaní osobní asistence – nutnost smíření se s kolektivním soužitím.
  • Individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách, zájmech a míře soběstačnosti.
  • Respektování práv uživatelů, především práva na lidskou důstojnost.
  • Respektování náboženského vyznání uživatelů.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Sociální služby Česká Třebová poskytují pobytovou sociální službu – Odlehčovací služba – osobám, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota, strava, oblékání, péče o zdraví, orientace, komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku (od dovršení věku 60 let) tak, že nejsou zajištěny jejich základní životní potřeby. Z tohoto důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je poskytována časově omezenou dobu, nejdéle po dobu 3 měsíců. Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové a spádových obcích či s vazbou na rodinné příslušníky zde žijící.

Výjimky z poskytnutí služby
Služba není poskytována v následujících případech:
a) osoba žádá sociální službu, kterou neposkytujeme (nepatří do cílové skupiny),
b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:

  • zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.