📢 V TÝDNU OD 14. ÚNORA OBNOVUJEME NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY 📢


Od příštího týdne je znovu možné navštěvovat seniory v našem Domově. V následujícím týdnu se návštěvy uskuteční ve STŘEDU 16. 2. a v SOBOTU 19. 2.

Od následujícího týdne (od 21. 2.) budou návštěvy probíhat vždy v pondělí, ve středu a v sobotu.
Pravidla zůstávají stejná jako před uzavřením DS, tedy:
* čas 13 – 17 hod.
* nutno provést rezervaci (recepce, tel. číslo 465 503 311 nebo 739 580 233)
* max. 2 dospělé osoby/1 uživatel* povinnost nosit respirátor po celou dobu návštěvy
* povinnost prokázat se očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID v uplynulých 180 dnech; nemůže-li se osoba takto prokázat, je povinna podrobit se testu přímo v DS (cena testu 150 Kč)

Ačkoliv obecně dochází k rozvolňování opatření, v našem Domově se stále řídíme mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 14597/2021-5/MIN/KAN, které ukládá návštěvám buď doložit očkovací certifikát nebo potvrzení o prodělaném onemocnění, či se podrobit testu. Současně dává mimořádné opatření možnost poskytovatelům upravit si podmínky odlišně (rozumějte přísněji) od tohoto opatření, tzn. že je zcela v pořádku zachování rezervačního systému i omezení počtu osob či času. V kontextu ochrany seniorů v zařízeních je také předpokládáno, že zájmem samotných osob, které návštěvu vykonávají, je snaha co nejméně ohrozit zdraví klientů ubytovaných v zařízeních sociálních služeb, a tedy sami ze své vlastní vůle budou postupovat tak, aby to bylo co nejbezpečnější a riziko ohrožení zdraví svého blízkého co nejnižší.

Bude-li se epidemiologická situace zlepšovat, pochopitelně i my přikročíme k rozvolňování opatření a pravidel v Domově pro seniory. V tuto chvíli vás však ještě stále žádáme, abyste respektovali nastavené podmínky návštěv, jejichž cílem je ochránit nejrizikovější skupinu obyvatel při současném zachování možnosti sociální kontaktu s blízkými.
Děkujeme za pochopení!

Může jít o obrázek 1 osobě a indoor

AKTUALIZACE OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY – ÚČINNOST OD 29. 11. 2021

S účinností od pondělí 29. 11. již nebude možné, aby se návštěvy testovaly samotestem na recepci.
V souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními bude kromě očkovaných osob a osob, které nemoc prodělaly v uplynulých 180 dnech, umožněna návštěva osobě, která předloží negativní výsledek PCR testu ne starší než 3 dny, nebo negativní výsledek POC (antigenního) testu ne starší než 24 hodin, nebo která se nechá testovat v Domově pro seniory 
 
Testování návštěv v DS:
📆 bude probíhat vždy v návštěvní dny (pondělí, středa, sobota)
💶 testování bude zpoplatněno částkou 150 Kč
❌ o výsledku testu se nebude vydávat žádné potvrzení, testování bude pouze prováděno za účelem návštěvy v Domově pro seniory
⏰ poslední testování bude provedeno v 16 hod. (do 17 hod. jsou možné návštěvy)
 
Děti do 12 let (včetně) mají povoleno vstupovat do zařízení bez testu. Od 13 let platí povinnost testování.
 
😷❗️Každý je povinen nosit respirátor po celou dobu návštěvy a při pohybu a pobytu ve všech prostorách DS!!!
 
Pro zájemce uvádíme odůvodnění:
Tato úprava vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021.
V odůvodnění tohoto opatření je uvedeno, že ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že zákaz návštěv v předmětných zařízeních z dosavadní zkušenosti během pandemie onemocnění covid-19 není z psychologického hlediska vhodnou metodou volby a takovéto restriktivní omezení může znamenat u klientů v sociální službách nadměrné vystavení stresogenním faktorům. Izolace od vnějšího okolí a nemožnost sociálního kontaktu s rodinnými příslušníky může mít významný negativní dopad na zdraví těchto osob, a tak z důvodů zachování možnosti osobního kontaktu osob pobývajících v těchto zařízeních s osobami jim blízkými stanovilo ministerstvo podmínky umožňující vstup návštěv reflektující míru rizika pro tato zařízení popsanou výše.
Současně dává mimořádné opatření možnost poskytovatelům upravit si podmínky odlišně (rozumějte přísněji) od tohoto opatření, tzn. že je zcela v pořádku zachování rezervačního systému i omezení počtu osob či času.
V kontextu ochrany seniorů v zařízeních je také předpokládáno, že zájmem samotných osob, které návštěvu vykonávají, je snaha co nejméně ohrozit zdraví klientů ubytovaných v zařízeních sociálních služeb, a tedy sami ze své vlastní vůle budou postupovat tak, aby to bylo co nejbezpečnější a riziko ohrožení zdraví svého blízkého co nejnižší. Proto MZDR nastavilo podmínky tak, aby byly co nejméně omezující, ale stále ještě relativně bezpečné.
 
Děkujeme za pochopení.

AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD PONDĚLÍ 08. 11. 2021

Vzhledem k opět se zhoršující situaci s onemocněním COVID-19 jsme nuceni upravit opatření vztahující se k návštěvám v Domově pro seniory.

S platností od pondělí 08. 11. 2021 platí následující pravidla pro návštěvy:

POVINNOSTI:

 • návštěvní dny: pondělí, středa, sobota, čas 13 – 17 hodin
 • 10 návštěv/1 hodina
 • 1 návštěva k 1 uživateli: 2 dospělí (+ děti)
 • povinnost rezervovat si návštěvu na recepci Domova pro seniory
  tel. 465 503 311, 739 580 233
 • povinnost návštěv prokazovat bezinfekčnost:
  • vstup je povolen pouze s platným certifikátem o očkování, potvrzením lékaře o prodělání onemocnění (od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní a osobě byla ukončena povinná izolace) nebo s platným testem (PCR platný 3 dny, POC platný 24 hodin, vlastní samotest provedený na recepci Domova pro seniory na náklady návštěvníka)
  • děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí, děti od 12 do 18 let jsou povinny bezinfekčnost prokázat
 • po celou dobu návštěvy platí povinnost nosit respirátor ve všech prostorech zařízení Domova pro seniory (včetně pokojů uživatelů) a povinnost dezinfekce rukou

  DOPORUČENÍ – ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY:
 • se s uživateli zdržovaly na pokojích a minimalizovaly pohyb po zařízení
 • se vyhnuly neohlášeným (nerezervovaným) návštěvám před budovou či mimo prostory zařízení
 • omezily krátkodobé pobyty uživatelů mimo zařízení Domova pro seniory (např. doma nebo v restauraci)
 • uváděly pravdivé údaje o svém zdravotním stavu a o případných kontaktech s COVID pozitivními osobami

Do zařízení nebude umožněn vstup osobám, které budou vykazovat zjevné příznaky respiračního onemocnění (a to vč. zvýšené tělesné teploty).

Rádi bychom i přes zhoršující se epidemiologickou situaci zachovali možnost návštěv uživatelů v našem Domově pro seniory, a to co nejdéle. Proto prosíme všechny, kteří přicházejí do zařízení, aby respektovali nastavená opatření (a to i v případě, že s nimi nesouhlasí). Zákaz návštěv, který se opět začíná v regionu uplatňovat, je krajní řešení, k němuž budeme přistupovat v případě, že nastavená opatření nebudou stačit, případně nebudou dodržována.

Dále platí možnost sjednat si videohovor, a to na tel. čísle 733 154 266 (Lucie Rolečková).

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA SPOLUPRÁCI!

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Upozorňujeme na zkrácenou platnost antigenních POC testů i testů PCR, a to s účinností od dnešního dne (1. 11. 2021).
 
Nově platí:
platnost POC testu (antigenní): 24 hodin
platnost PCR testu: 3 dny
 
Tyto lhůty jsme povinni respektovat i my v zařízení Domova pro seniory. Prosíme návštěvy, aby s tím počítaly.
 
Děkujeme za pochopení.

🕯 VZPOMÍNÁME…

Život nepřináší jen hezké a příjemné okamžiky, ale i zprávy, kterým se nechce věřit…
Krátce po oslavách dvacetiletého výročí naší příspěvkové organizace jsme se museli vyrovnat s náhlou ztrátou kolegyně z Týdenního stacionáře.
V pátek 8. října jsme se naposledy rozloučili s JARMILKOU DUŠKOVOU🖤
Budeme si ji pamatovat jako laskavou, vlídnou, obětavou a přátelskou kolegyni, a takový je i odkaz, který v nás zanechala.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE!
Může jít o černobílý obrázek one or more people a street