✔ Volný pohyb uživatelů Domova pro seniory opět umožněn

Obyvatelé Domova pro seniory mohou opět opouštět areál zařízení. Jsou však povinni nosit roušku všude tam, kde je to vyžadováno předpisy vlády a ministerstva (zejm. v obchodech a jiných vnitřních prostorách), dodržovat odstup od cizích osob min. 2 metry a dbát na důkladnou dezinfekci rukou.

❗ ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PRO NÁVŠTĚVY

S účinností od středy 27. května jsou návštěvy dovoleny v čase 10 – 19 hod.
 
Současně prosíme, abyste dodržovali následující pokyny:
  • noste roušky v celém objektu Domova pro seniory
  • dezinfikujte si ruce
  • dodržujte odstupy min. 2 m od jiných osob
  • neprocházejte se po chodbách; k návštěvám využijte pokoje, kulturní místnosti, bufet nebo venkovní prostory zařízení
  • nenoste čerstvé potraviny (všechny balíčky pro uživatele dezinfikujeme)
  • návštěvy jsou dovoleny v max. počtu 2 osoby/1 uživatel
Prosíme, dodržujte uvedená opatření, chovejte se ukázněně a odpovědně!
Jen tak pomůžete zajistit ochranu zdraví našich uživatelů a vašich blízkých!

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ NA PRAHU ROZVOLŇOVÁNÍ 🤝

Skončil nouzový stav a s ním končí i celá řada opatření, která nám v uplynulých měsících změnila život, osobní i pracovní… Epidemiologická situace má příznivý vývoj a nás čeká fáze rozvolňování a postupný návrat k normálnímu, nebo alespoň k normálnějšímu, fungování. Zítra bude obnoven provoz Týdenního stacionáře a Domov pro seniory se otevře návštěvám. A to je chvíle, kdy bych se ráda ohlédla za uplynulými třemi měsíci, které pro naše Sociální služby Česká Třebová znamenaly obrovskou zkoušku… Zkoušku toho, co zvládneme a vydržíme, zkoušku loajality, solidarity, zkoušku lidskosti. Byť stále s velikou mírou opatrnosti, ale troufám si říct: ANO, PRVNÍ FÁZI JSME ZVLÁDLI💪 Nikdo neonemocněl (v řadách zaměstnanců ani uživatelů a klientů), chod služeb nezkolaboval, péči jsme zajistili všem, kteří ji potřebovali, a je to zásluhou úplně každého, kdo k této nové situaci přistupoval zodpovědně, obětavě a s vědomím toho, že je našich služeb potřeba. Každému v naší příspěvkové organizaci, kdo jakoukoliv měrou přispěl ke zvládnutí první fáze, patří mé velké a srdečné DÍKY!
 
Pro nás všechny to byla nová situace, se kterou jsme se učili vyrovnat. Myslím, že jsme se s tím vypořádali opravdu dobře, ale mimo jiné proto, že jsme na to nebyli sami.
Ráda bych v tuto chvíli vyjádřila své upřímné poděkování:

• ještě jednou VŠEM ZAMĚSTNANCŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, kteří vydrželi pracovat během velmi náročného období a kteří ukázali, že jim na našich seniorech, kteří nás teď potřebovali víc než kdykoliv předtím, opravdu záleží; navíc děkuji těm, kterým okolnosti umožňovaly zapsat se na seznam pro případ izolace zařízení, a oni se zapsali… bylo nás celkem 46, což byla více než polovina aktivních zaměstnanců;
• RODINÁM našich zaměstnanců… partnerům/partnerkám, rodičům a dalším, kteří se starali o chod domácností a o děti, abychom my mohli pracovat se stoprocentním nasazením… Vím, že to pro ně nebylo jednoduché, ale naši nejbližší ukázali obrovskou míru pochopení s naší profesí a já si toho opravdu velmi vážím;
• svému KRIZOVÉMU TÝMU za spolupráci, nápady a konstruktivní porady, díky kterým jsme měli aktuální plány pro každou situaci a byli jsme připraveni;
• našim UŽIVATELŮM v Domově pro seniory za jejich pochopení, trpělivost a ukázněnost při respektování vnitřních opatření, a za to, že všechna omezení vydrželi;
• KLIENTŮM naší Pečovatelské služby za vstřícnost a pochopení preventivních postupů;
• UŽIVATELŮM našeho Týdenního stacionáře a jejich rodinám za to, že to doma zvládli;
• RODINÁM našich uživatelů a klientů za podporu a toleranci nastavených omezení;
• všem ŠVADLENKÁM (bez rozdílu pohlaví 😊) za to, že naše zařízení během velmi krátké chvíle vybavili/y rouškami a pomohli/y nám tak přispět ke zvýšení ochrany nás i našich uživatelů a klientů; každá rouška má váš rukopis a jejich nošením si každý den připomínáme vaši práci a projev solidarity, s jakým jsme se dosud nesetkali;
• všem DÁRCŮM za věcné dary, potraviny a další podporu;
• našemu ZŘIZOVATELI, Městu Česká Třebová, za zájem o dění v našich službách, za podporu a připravenost pomoci;
• ASOCIACI POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za metodické vedení a srozumitelné zpracování všech důležitých podkladů, a jmenovitě jejímu prezidentovi, Ing. Jiřímu Horeckému, za pravidelné zasílání informací a jeho nasazení nejen v době pandemie; současně také všem partnerům APSS ČR za pomoc a podporu;
• KRAJSKÉMU ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE za informace a za zprostředkování státní pomoci při dodávání osobních ochranných pomůcek;
• ŘEDITELŮM českotřebovských příspěvkových organizací za podanou pomocnou ruku;
• HUDEBNÍKŮM, kteří nám přišli zahrát a zazpívat do oken a pod balkóny;
• a ÚPLNĚ KAŽDÉMU, kdo v této náročné době pomáhal… nejen Sociálním službám Česká Třebová.

Je ale potřeba si uvědomit, že další práce je před námi. Řečeno sportovní terminologií: vedeme 1:0, ale zápas pokračuje. Bude to ještě dlouho trvat, než koronavirus dostane totální K.O.
Kolektivní odpovědnost je teď střídána odpovědností individuální. Teď už musí úplně každý přijmout fakt, že je sám zodpovědný za to, jak se bude chovat, zda bude dodržovat nařízená opatření a do jaké míry bude přispívat k prevenci dalšího šíření nákazy. Prosím, aby každý přispěl svým odpovědným chováním k tomu, že i nadále se nám bude dařit zajistit pro naše klienty a uživatele ochranu a bezpečí.
 
Ještě jednou všem děkuji za spolupráci a za to, že jsme toto náročné období ustáli. Byla to velká lekce, měli jsme si něco uvědomit, něco se naučit… a já pevně věřím, že si z toho něco dobrého každý z nás odnese. Přeji vám všem do dalších dnů a týdnů hlavně pevné zdraví, ale současně i sílu a energii čelit další etapě vypořádávání se s koronavirem. Buďte i nadále ostražití, opatrní a dávejte na sebe pozor. A pokud bychom v budoucnu přece jenom museli koronaviru čelit znovu, pak věřím, že jsme připraveni a zvládneme to zase!
 
S úctou
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.
ředitelka

❌OMEZENÍ PARKOVÁNÍ U DOMOVA PRO SENIORY

Po dobu stavebních prací na akci „Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“ NENÍ MOŽNÉ PARKOVAT na bočním parkovišti (podél budovy A) ani podél řeky (pod „krčkem“). Omezení je platné do odvolání (po dobu stavebních prací).

Současně probíhá také oprava mostu na Zámostí a ul. Podbranská. Také tyto práce vyžadují změnu v organizaci dopravy a s tím související omezení parkování na komunikacích v okolí Domova pro seniory. Vyznačení dopravních omezení:

Návštěvníci Domova pro seniory jsou povinni dbát stanovených omezení a současně dbát zvýšené opatrnosti své i uživatelů sociální služby. Je zakázáno pohybovat se v prostoru staveniště.

JEŠTĚ JEDNOU K PRAVIDLŮM PRO NÁVŠTĚVY ☝

Přinášíme stručný přehled pravidel pro návštěvy Domova pro seniory a Týdenního stacionáře. Opatření ředitelky v plném znění najdete v předchozím příspěvku.

PROSÍME, RESPEKTUJTE PŘIJATÁ OPATŘENÍ! ☝️
Jen tak můžeme zabezpečit ochranu zařízení a našich uživatelů v průběhu rozvolňování.

Kromě povinností uvedených v přehledu dále DOPORUČUJEME:
– nedonášet uživatelům sociálních služeb potraviny
– využívat pro návštěvu venkovní prostory zařízení (zahrada, terasa)
– délku návštěvy přizpůsobit aktuálním okolnostem

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU😊