AKTUALIZACE OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY – ÚČINNOST OD 29. 11. 2021

S účinností od pondělí 29. 11. již nebude možné, aby se návštěvy testovaly samotestem na recepci.
V souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními bude kromě očkovaných osob a osob, které nemoc prodělaly v uplynulých 180 dnech, umožněna návštěva osobě, která předloží negativní výsledek PCR testu ne starší než 3 dny, nebo negativní výsledek POC (antigenního) testu ne starší než 24 hodin, nebo která se nechá testovat v Domově pro seniory 
 
Testování návštěv v DS:
📆 bude probíhat vždy v návštěvní dny (pondělí, středa, sobota)
💶 testování bude zpoplatněno částkou 150 Kč
❌ o výsledku testu se nebude vydávat žádné potvrzení, testování bude pouze prováděno za účelem návštěvy v Domově pro seniory
⏰ poslední testování bude provedeno v 16 hod. (do 17 hod. jsou možné návštěvy)
 
Děti do 12 let (včetně) mají povoleno vstupovat do zařízení bez testu. Od 13 let platí povinnost testování.
 
😷❗️Každý je povinen nosit respirátor po celou dobu návštěvy a při pohybu a pobytu ve všech prostorách DS!!!
 
Pro zájemce uvádíme odůvodnění:
Tato úprava vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021.
V odůvodnění tohoto opatření je uvedeno, že ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že zákaz návštěv v předmětných zařízeních z dosavadní zkušenosti během pandemie onemocnění covid-19 není z psychologického hlediska vhodnou metodou volby a takovéto restriktivní omezení může znamenat u klientů v sociální službách nadměrné vystavení stresogenním faktorům. Izolace od vnějšího okolí a nemožnost sociálního kontaktu s rodinnými příslušníky může mít významný negativní dopad na zdraví těchto osob, a tak z důvodů zachování možnosti osobního kontaktu osob pobývajících v těchto zařízeních s osobami jim blízkými stanovilo ministerstvo podmínky umožňující vstup návštěv reflektující míru rizika pro tato zařízení popsanou výše.
Současně dává mimořádné opatření možnost poskytovatelům upravit si podmínky odlišně (rozumějte přísněji) od tohoto opatření, tzn. že je zcela v pořádku zachování rezervačního systému i omezení počtu osob či času.
V kontextu ochrany seniorů v zařízeních je také předpokládáno, že zájmem samotných osob, které návštěvu vykonávají, je snaha co nejméně ohrozit zdraví klientů ubytovaných v zařízeních sociálních služeb, a tedy sami ze své vlastní vůle budou postupovat tak, aby to bylo co nejbezpečnější a riziko ohrožení zdraví svého blízkého co nejnižší. Proto MZDR nastavilo podmínky tak, aby byly co nejméně omezující, ale stále ještě relativně bezpečné.
 
Děkujeme za pochopení.