‼ PRO NÁVŠTĚVNÍKY POBYTOVÝCH SLUŽEB, KTEŘÍ SE VRACÍ ZE ZAHRANIČNÍCH DOVOLENÝCH ‼

Znovu připomínáme, že součástí návštěvy v Domově pro seniory/Týdenním stacionáři je i vyplnění čestného prohlášení, kde návštěvník prohlašuje, že mj. v uplynulých třech týdnech nepobýval v zahraničí…
Proto prosíme, pokud i letos jedete na dovolenou do zahraničí, RESPEKTUJTE ZÁKAZ NÁVŠTĚVY v zařízení Domova pro seniory po dobu alespoň 14 dnů.
Součástí čestného prohlášení je i to, že je návštěvníkům známo, že uvedením nepravdivých skutečností mohou vážně ohrozit zdraví i život uživatelů sociální služby.
SNAD NEŽÁDÁME TAK MOC, KDYŽ CHCEME, ABY SE I OSOBY PŘICHÁZEJÍCÍ DO ZAŘÍZENÍ CHOVALY OHLEDUPLNĚ A ODPOVĚDNĚ TAK, JAKO SE CHOVÁME MY V ZÁJMU OCHRANY NAŠICH UŽIVATELŮ!

NOVÁ PRAVIDLA K NOŠENÍ ROUŠEK

😷 S účinností od 4. července NEJSOU OSOBY vstupující do našich zařízení POVINNY NOSIT ROUŠKU (a to v souladu s aktuálním Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví z 3. 7. 2020 /ke stažení zde/ ).

Ostatní stanovená pravidla zůstávají v platnosti:

 • přítomnost maximálně dvou osob u jednoho uživatele/klienta v jednom okamžiku
 • povinnost vyplnit dotazník týkající se zdravotního stavu
 • pozitivní příznak onemocnění znamená, že osoba nemůže být vpuštěna do zařízení, ať je důvod její návštěvy jakýkoliv
 • návštěvy probíhají ideálně ve venkovních prostorách, v jednolůžkových pokojích nebo v místnostech, které jsou k tomu určeny
 • osoby vstupující do zařízení jsou povinny dodržovat odstup (alespoň 2 m) a omezovat osobní kontakt

  Jedná se o další krok v rozvolňování opatření, přesto, nebo spíš právě proto Vás prosíme, abyste k návštěvám našich zařízení přistupovali zodpovědně, respektovali stanovená pravidla a pomohli nám i nadále zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví našich uživatelů a klientů.DĚKUJEME!

Pokračování v nastavených opatřeních

S odkazem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN ze dne 29. června 2020 (ke stažení zde)
platí dosud platná opatření k návštěvám v nezměněném rozsahu:

 • všechny osoby v zařízeních sociálních služeb jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
 • ve stejném čase lze u jednoho uživatele připustit přítomnost nejvýše dvou osob
 • každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku  (dotazník/čestné prohlášení ke stažení zde)
 • navštěvující osobě je změřena teplota (TT ≥ 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci znamená, že osobě nelze povolit návštěvu v zařízení)
 • návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, v jednolůžkových pokojích nebo v místnostech k návštěvám určených
 • návštěvy na dvoulůžkovém pokoji: nemůže-li ani jedna z návštěv opustit pokoj a odejít do jiných prostor, je třeba požádat PPOP o zajištění paravánu a je třeba větrat

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA TO, ŽE Z DŮVODU OCHRANY ZRANITELNÝCH SKUPIN OBYVATEL NAŘÍZENÁ OMEZENÍ RESPEKTUJETE.

✔ Volný pohyb uživatelů Domova pro seniory opět umožněn

Obyvatelé Domova pro seniory mohou opět opouštět areál zařízení. Jsou však povinni nosit roušku všude tam, kde je to vyžadováno předpisy vlády a ministerstva (zejm. v obchodech a jiných vnitřních prostorách), dodržovat odstup od cizích osob min. 2 metry a dbát na důkladnou dezinfekci rukou.

❗ ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PRO NÁVŠTĚVY

S účinností od středy 27. května jsou návštěvy dovoleny v čase 10 – 19 hod.
 
Současně prosíme, abyste dodržovali následující pokyny:
 • noste roušky v celém objektu Domova pro seniory
 • dezinfikujte si ruce
 • dodržujte odstupy min. 2 m od jiných osob
 • neprocházejte se po chodbách; k návštěvám využijte pokoje, kulturní místnosti, bufet nebo venkovní prostory zařízení
 • nenoste čerstvé potraviny (všechny balíčky pro uživatele dezinfikujeme)
 • návštěvy jsou dovoleny v max. počtu 2 osoby/1 uživatel
Prosíme, dodržujte uvedená opatření, chovejte se ukázněně a odpovědně!
Jen tak pomůžete zajistit ochranu zdraví našich uživatelů a vašich blízkých!